Историја

Фондацијата Македонски дарителски регистри (МКДР) беше основана на 03.02.2022 година како дел од проектот на ICGEB (CRP/MAC03-01) “AMBIGUITIES RESOLUTION OF HLA GENOTYPES IN MACEDONIAN POPULATION”. На 30 јули, 2018 година фондацијата ја прошири својата дејност и го смени името во Научна фондација СПИРОСКИ.

Најголемиот дел од работата на фондацијата е издавање на научни списанија, од кои најпознато и најобемно е научното списание Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. По промената на името започнаа активности за создавање невладин Дарителски регистар за срцевина (покрај веќе постоечкиот државен дарителски регистар за коскена срцевина на ИИБХГ) како дополнителен потенцијал за лекување на болните од крвен канцер со трансплантација на коскена срцевина.